En aquest moment convuls que està vivint la nostra societat, una iniciativa sorgida des del Síndic de Greuges ha fet possible la creació i signatura d’un Pacte català contra la segregació escolar.

El Pacte incorpora 30 actuacions i 189 mesures concretes acordades per les entitats signants, que són el Departament d’Educació, el Síndic de Greuges, gairebé tots els ajuntaments de més de 10.000 habitants (començant pel de Barcelona), l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, les patronals de l’escola concertada i plataformes de la societat civil organitzada com la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT), de la que formem part.

Aquest pacte arriba per fer front a la segregació escolar, considerada el principal problema del sistema educatiu català i que està present de manera transversal a la majoria de municipis. La segregació escolar és un greu problema social que afecta els més vulnerables i del que no coneixem encara els efectes a llarg termini. El Pacte, per tant, neix com a eina per evitar guetos escolars i lluitar contra l’exclusió social, avançant cap a una societat més equitativa i més respectuosa amb els Drets dels Infants.

Aquí teniu 10 claus per entendre el #PacteSegregacióEscolar que vol eliminar la segregació escolar i caminar cap a una educació més inclusiva, equitativa i amb igualtat d'oportunitats @sindicdegreuges @pincatinfancia @FMRPc Share on X

1. Es desplegarà durant 4 anys

El Pacte s’ha d’implementar al llarg dels propers quatre anys (2019-2022), tot i que una bona part de les mesures requereixen un augment substancial del pressupost en educació (el desplegament complert del pacte necessita que el pressupost en educació sigui d’un 6% del PIB, tal com diu la Llei d’Educació de Catalunya – Llei 12/2009, del 10 de juliol-, mentre que la inversió actual és de poc més del 2%).

De tota manera, la voluntat del pacte és poder aprofitar els instruments disponibles actualment més enllà de la millora del finançament. 

2. Nou decret d’admissió d’alumnes

El primer pas perquè es redueixi la segregació, segons aquest pacte, és l’elaboració d’un nou decret d’admissió que posi en marxa mecanismes per repartir els alumnes d’una manera més coherent i equilibrada.

Destaquem que es reservaran dues places per alumnes amb necessitats educatives especials per cada grup classe (alguns centres no les omplen, altres en tenen molts més) i es crearan comissions d’estudi que analitzin diversos aspectes relacionats amb la segregació. (Actuacions 1 i 2 del Pacte).

3. Coordinació i implicació de tots els agents del territori

En aquest punt el Pacte pretén la implicació, alineament i coordinació de tots els actors que actuen en el territori (centres, inspecció, serveis municipals, etc) pel que fa a la planificació de l’oferta.

També es proposa valorar la integració de centres públics amb segregació amb altres amb una composició social més afavorida, o fins i tot tancar o refundar centres públics guetitzats. (Actuacions 3, 4, 5, 6, 7).

4. Optimització de la reserva de places per alumnes amb necessitats educatives especials

Per aconseguir aquesta optimització, el Pacte proposa elaborar i implementar un protocol que concreti els procediments que cal seguir per l’ús de reserva de places per a alumnes amb necessitats educatives especials.

Entre les mesures previstes hi ha l’ampliació de supòsits perquè un alumne tingui la consideració de NEE: s’inclouran necessitats derivades de situacions socioeconòmiques desfavorides i també necessitats relacionades amb la incorporació tardana al sistema educatiu català. (Actuacions 8 i 9).

5. Acords locals entre centres

Acords de col·laboració d’aquest estil ja funcionen en alguns municipis catalans. El Pacte preveu que el Departament d’Educació i els ajuntaments vagin tirant endavant més acords entre centres d’un mateix municipi o zona per aconseguir l’escolarització equilibrada. (Actuació 10).

D’aquesta manera es promou la responsabilitat dels diferents actors en l’escolarització equilibrada i es poden concretar estratègies compartides per implementar les mesures d’aquest pacte.

6. Bones pràctiques d’informació a les famílies

Es realitzaran campanyes de sensibilització per reforçar la percepció de qualitat dels centres que tenen una demanda més feble. A més a més, es preveu l’aprovació d’un decret que prohibeixi explícitament la difusió dels resultats del centre a les proves d’avaluació externes.

Aquest és un punt molt important perquè les famílies no segreguin els centres en funció dels resultats. Es prepararà també un sistema d’indicadors sobre equitat del sistema educatiu que es vagi actualitzant periòdicament. (Actuacions 11, 12, 13, 14).

7. Més finançament per garantir la gratuïtat de l’ensenyament

El Pacte vol avançar cap a la gratuïtat real i evitar que les famílies segueixin compensant l’infrafinançament del sistema. S’han previst mesures que van adreçades a assegurar aquesta gratuïtat de la plaça escolar. Per això insta a la convocatòria d’ajuts, que ja estan previstos per la LEC (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació).

A més a més, el Pacte fa un pas endavant molt important que és la creació d’ajuts específics per a material escolar, sortides i colònies escolars i fins i tot activitats extraescolars, i contempla mesures per garantir l’igualat d’accés de tots els alumnes al servei de menjador escolar. (Actuacions 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23).

8. Projectes educatius compromesos amb l’equitat

El Pacte promou que els Projectes Educatius de Centre i els Projectes de Direcció de centres públics incorporin l’equitat i la lluita contra la segregació escolar com a aspecte substancial, i que per tant es comprometin amb la inclusió de la realitat social del seu entorn.

Això va per tots els centres, però molt especialment per aquells centres públics socialment afavorits que es troben en zones amb segregació escolar. (Actuació 24).

9. Consolidació d’itineraris de primària i secundària

Per tal de garantir la continuïtat educativa al sector públic, es preveu la consolidació d’itineraris que integrin Primària i Secundària, ja que actualment es produeix una pèrdua d’alumnes en el sector públic en el pas de primària a secundària, especialment per part d’alumnes socialment menys desfavorits.

Per aconseguir això es duran a terme diverses mesures, com el treball compartit entre escoles i instituts, i l’estudi de l’efecte dels instituts-escola sobre la segregació escolar. (Actuació 25).

10. Suport als centres amb composició social desfavorida

Es preveu intensificar la discriminació positiva dels centres amb una elevada complexitat amb dotació de recursos econòmics i humans, així com l’aplicació de mesures específiques per reforçar els Projectes Educatius dels Centres amb una composició social més desfavorida.

A més a més, tots els centres d’alta complexitat entraran en algun pla educatiu d’entorn per tal d’enfortir els vincles amb el municipi o el barri i garantir la dinamització de les associacions de famílies, i també es desenvoluparà un programa d’educació intercultural específic. (Actuacions 26, 27, 28, 29, 30).

No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en recursos educatius!

Política de privacitat *

SEGUEIX-NOS!

No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en recursos educatius! Si et subscrius les rebràs directament al teu mail: fàcil, no?

  • Hidden
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos també a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Els projectes i serveis del Món Escolar tenen l'objectiu d'oferir activitats de lleure educatiu de qualitat en el marc escolar.

Coneix Fundesplai