Poques vegades un canvi normatiu ha creat tanta confusió en la seva implementació com l’obligació de demostrar que les persones que treballen en contacte amb menors no han estat mai condemnades per delictes sexuals.

Aconseguir l’anhelat certificat negatiu de delictes sexuals s’ha convertit en un malson i ha posat en evidència els procediments poc eficients per part de l’administració de Justícia.

Escoles, AMPAs, empreses i entitats i, especialment, els professionals de l’educació i del lleure educatiu escolar han estat els afectats per una imposició legal que alguns agents implicats, malgrat estar d’acord amb aquesta mesura que implica incrementar la protecció als infants, la titllen de complexa i desmesurada.

En aquesta entrada trobareu tota la informació que necessiteu sobre el certificat negatiu de delictes sexuals:

 1. Antecedents de la normativa i el nou Registre Central de Delinqüents Sexuals
 2. L’opinió de les organitzacions
 3. Com obtenir el certificat negatiu de delictes sexuals
 4. Preguntes freqüents sobre el certificat
 5. Guia pràctica del certificat de delictes sexuals (PDF)

1. Antecedents a la normativa i el nou Registre Central de Delinqüents Sexuals

A finals del mes de juliol del 2015, sense previ avís, es va publicar una modificació de la llei de Protecció Jurídica del Menor per donar compliment a diversos preceptes de la Unió Europea en matèria de lluita contra els abusos sexuals a menors. Aquesta modificació obligava, a partir del mes de setembre de 2015, que totes les persones que volguessin accedir o continuar exercint una professió o col·laboració que impliqués contacte habitual amb menors havien d’aportar una certificació conforme no havien estat condemnades per delictes sexuals mitjançant sentència ferma (segons Art. 13.5 de la ley orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor). Però aquesta certificació havia de ser emesa pel Registre Central de Delinqüents Sexuals, depenent del Ministeri de Justícia, que encara no existia en aquell moment.

Aquesta incongruència ha causat caos i confusió, ja que la pròpia llei va establir que mentre el nou Registre no estigués creat, s’havia de demanar un certificat negatiu ordinari d’antecedents penals, és a dir, un certificat on consta qualsevol tipus de delicte, i no només els de caràcter sexual.

No ha sigut fins aquest mes de març del 2016 que el nou Registre Central de Delinqüents Sexuals ha estat operatiu, deixant els 6 mesos previs (i els posteriors també) amb tot un seguit d’evidències de desorganització, llargues cues i gran confusió o disconformitats de professionals, voluntaris, empreses i entitats que encara a dia d’avui no han vist resolts tots els seus dubtes.

2. L’opinió de les organitzacions

La majoria d’organitzacions implicades en la qüestió del certificat negatiu de delictes sexuals celebren que una norma protegeixi als infants de persones que han comès algun delicte sexual, però l’opinió general és negativa pel que fa a la falta de previsió, d’informació i agilitat per part de l’administració a l’hora d’implementar la norma.

FAPAC

La Mar Gotarda, vicepresidenta de Serveis a les AMPAs (FAPAC), precisa que “l’administració ha de donar una petita empenta perquè això sigui una mica més ràpid” i recomana a les AMPAs que “demanin el certificat cada any i cada vegada que renovin el contracte d’un treballador o treballadora”.

CCOO

En la mateixa línia, el Cristòfol Ortalà, coordinador del Sector de Lleure Educatiu (CCOO), manifesta que “malauradament, tot i que el registre únic ja ha entrat en vigor, l’administració continua en la seva posició, és a dir, no dóna resposta i continua donant problemes a les treballadores i als treballadors; bàsicament això és el que esperem nosaltres que se solucioni”.

La Confederació, Patronal del tercer Sector Social de Catalunya

Laia Grabulosa, directora de La Confederació, Patronal del tercer Sector Social de Catalunya, coincideix en mostrar la seva conformitat amb aquesta norma en tant que protegeix els interessos de la infància; però també destaca «la falta de mesura per part de l’administració de la magnitud i abast d’aquesta modificació», sense oblidar els dubtes que poden sorgir a l’hora de comprovar la seva efectivitat immediata, matisant que ”ara mateix, aquestes persones que estan sortint als mitjans que sembla ser han comès algun tipus de delicte sexual a l’àmbit educatiu de les escoles, si a data d’avui demanessin aquest certificat, a data d’avui aquest certificat seria negatiu, i per tant aquestes persones avui en dia podrien anar a una empresa i portar el seu certificat negatiu i treballar amb menors”.

3. Com obtenir el certificat negatiu de delictes sexuals

Des de l’1 de març del 2016, amb la creació del nou Registre Central de Delinqüents Sexuals, els tràmits s’han simplificat una mica, tot i que les vies per sol·licitar el certificat continuen sent les mateixes que abans:

Per Internet

A la pàgina web del Ministeri de Justícia, amb un DNI electrònic o Certificat de signatura digital.

El DNI electrònic cal que estigui activitat (es pot activar a qualsevol comissaria de la Policia Nacional) i cal disposar d’un lector USB de DNI per connectar a l’ordinador. Si es vol optar per la signatura digital, es pot aconseguir un certificat digital com l’IdCat o el Certificat de la FNMT per fer tràmits amb l’administració dirigint-se directament a qualsevol oficina municipal d’atenció al ciutadà que expedeixi aquests certificats.

Presencialment

A l’oficina de la Gerència Territorial de Justícia de Barcelona, al carrer Garcilaso, 123 de Barcelona  (telèfon 93.349.41.80). Cal portar el DNI original i el formulari de sol·licitud emplenat.

També es pot presentar presencialment a qualsevol oficina de l’administració (per exemple un ajuntament) que disposi del servei de “finestreta única”, que és un registre específic que agrupa en una única instància qualsevol tràmit que un ciutadà vulgui fer davant de l’Administració Pública. Cal registrar el formulari de sol·licitud emplenat i acompanyar-la d’una còpia compulsada del DNI.

Per correu postal

El certificat negatiu de delictes sexuals es pot demanar per correu postal enviant el formulari de sol·licitud degudament emplenat i una còpia compulsada del DNI en un sobre certificat a una de les dues adreces:

 • Oficina Central de Atención al Ciudadano, Ministerio de Justicia
  c/ de la Bolsa 8, CP 28012, Madrid.
 • Gerència Territorial de Justícia de Barcelona
  c/ Garcilaso 123, CP 08071, Barcelona.

Sol·licituds agrupades

Una mateixa empresa, entitat o AMPA pot demanar els certificats per a tot o part del seu personal. Però la sol·licitud agrupada només es pot fer de forma presencial o per correu postal.

Per fer la sol·licitud agrupada, cal adjuntar tots aquests documents:

  1. Informar en el sobre que es tracta d’un procés de sol·licitud agrupada amb la frase: “Sección de Trabajo con Menores (Proceso Agrupado)”
  2. La fotocòpia del DNI compulsada o amb el segell del centre o institució de totes les persones sol·licitants
  3. L’autorització (PDF 67 KB) de cada una de les persones sol·licitants
  4. El document de compareixença (PDF 38KB) del representant de l’organització
  5. El fitxer excel de sol·licitud agrupada en un pendrive o CD amb les dades identificatives de les persones sol·licitants (és recomanable adjuntar també una còpia en paper del fitxer excel)

4. Preguntes freqüents sobre el certificat

Qui ha de sol·licitar el certificat negatiu de delictes sexuals?

 • Totes les persones que treballin amb menors d’edat: contractades, voluntàries, en pràctiques o col·laboradores.
 • En el món escolar, a banda del personal docent i de l’escola, afecta a tot el personal dels serveis de migdia i menjador, d’extraescolars, de reforç de l’aula, de serveis administratius del centre i personal de cuina. El personal de neteja també queda afectat només si coincideix amb la franja horària de presència d’infants al centre.
 • Cal que el certificat el demanin tant les persones que s’incorporin noves com les persones que ja prestaven servei fins ara al centre.
 • Les empreses, entitats i AMPAs que tinguin persones contractades o en voluntariat per fer activitats amb menors s’han d’assegurar que tot el seu personal disposa del certificat; els hauran de custodiar, però no cal que lliurin els certificats individuals al client o al centre, sinó que hauran de signar i emetre una declaració responsable fent constar que tot el personal està en possessió del certificat negatiu de delictes sexuals.

Quina és la millor manera de presentar el certificat?

 • La sol·licitud per Internet a través del DNI electrònic, mitjançant un lector USB de targetes de DNI, és el sistema més ràpid i eficaç per obtenir el certificat; malgrat que per qüestions de xarxa la pàgina web del ministeri pot bloquejar-se temporalment, és la via provada més recomanable per la seva immediatesa i comoditat.
 • No us aconsellem la presentació presencial, ja que hi ha llargues cues a l’oficina de la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia de Barcelona. Hi ha un número limitat diari per fer cua, fet que ha provocat que moltes persones hagin hagut de tornar diverses vegades fins aconseguir ser ateses.
 • Tampoc us aconsellem la sol·licitud per correu postal o per “finestreta única”, s’ha de tenir present que es manté un retard acumulat de resposta de més de 4 mesos.
 • Pel que fa a la sol·licitud agrupada, cal ser molt curosos a l’hora de presentar tota la documentació que es demana, com l’autorització per a cada persona de la qual es demana el certificat, i assegurar-se que s’han emplenat tots els camps del fitxer excel. Es recomana aquesta via només per aquelles organitzacions que no tinguin el seu personal molt dispersat territorialment o que tinguin una plantilla reduïda.

Quins canvis hi ha hagut a partir de l’1 de març del 2016 amb l’entrada en vigor del nou Registre Central de Delinqüents Sexuals?

 • A partir de l’1 de març el tràmit és gratuït i ja no és necessari pagar cap taxa administrativa.
 • Al certificat no apareixien delictes d’altres tipus que no siguin sexuals. Ara només se certifica si el sol·licitant figura o no inscrit en el nou Registre per condemna ferma d’algun tipus de delicte sexual. El certificat no vulnera cap dret personal ni la llei orgànica de Protecció de Dades.
 • El model de sol·licitud és molt senzill d’emplenar.
 • La resposta del ministeri consisteix en un enviament d’un codi per SMS al telèfon mòbil (o directament des de la web si se sol·licita per Internet) per descarregar-se online el certificat.

Què han de fer les AMPAs respecte el certificat negatiu de delictes sexuals?

 • Si l’AMPA té personal o col·laboracions directes d’algun servei, ha de demanar que les persones adscrites aportin el certificat. Quan disposi dels certificats haurà d’aportar a l’escola una declaració responsable signada conforme tot el seu personal disposa del certificat negatiu de delictes sexuals.
 • Si l’AMPA ha contractat una empresa o entitat externa per a algun servei, cal que demani a través d’un escrit directament a l’empresa o entitat que aporti la declaració responsable conforme tot el seu personal adscrit al servei disposa del certificat. Es recomana també incloure en el contracte signat entre l’AMPA i l’empresa/entitat externa una clàusula que faci menció a aquesta obligació per mantenir en vigor el contracte i les renovacions.

Quant dura el certificat?

En el moment d’implementar-se l’obligació dels certificats de delictes sexuals, la Generalitat va interpretar la normativa en relació a la durada del certificats del seus propis treballadors establint per a aquests una durada d’un any, de manera que calia renovar el certificat anualment. Moltes organitzacions van prendre aquest mateix criteri anual com a referència. Després de diverses consultes dutes a terme directament al Ministeri de Justícia, la resposta obtinguda és que el nou certificat del Registre de delinqüents sexuals no té una vigència específica establerta, i ha de ser cada organització la que determini la seva vigència per donar compliment a la llei. Per tant, a hores d’ara encara no existeix una instrucció clara, realista i amb seguretat jurídica sobre aquesta qüestió.

Els menors de 18 anys, en pràctiques, voluntaris o treballadors, també l’han de demanar?

En el cas que algun servei hi hagi persones col·laboradores menors de 18 anys (persones en pràctiques, voluntàries o treballadores), que estiguin en contacte habitual amb menors, també tenen l’obligació d’aportar el certificat negatiu de delictes sexuals.

5. Guia pràctica del certificat de delictes sexuals (PDF)

Des de Fundesplai hem preparat una guia pràctica perquè tots i totes les professionals de l’educació; mestres, monitors i entitats com AMPAs i esplais us pugueu descarregar i us sigui més senzilla la gestió de demanar aquest certificat.

Descarregueu-vos la Guia pràctica del Certificat de Delictes Sexuals (PDF)

No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en recursos educatius!

Política de privacitat *

SEGUEIX-NOS!

No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en recursos educatius! Si et subscrius les rebràs directament al teu mail: fàcil, no?

 • Hidden
 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos també a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Els projectes i serveis del Món Escolar tenen l'objectiu d'oferir activitats de lleure educatiu de qualitat en el marc escolar.

Coneix Fundesplai